അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ വിയര്‍പ്പിന്റെ രുചി

അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ വിയര്‍പ്പിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ...?
.
.
.
.
.

അതറിയണമെങ്കിൽ ...

പൊറോട്ട കഴിക്കണം..
പൊറോട്ട !!������

No comments

Powered by Blogger.