ഒരു ഐ.എ.എസ് ചോദ്യം

6:21:00 AM
ഒരാൾ അൽപം പണം പോക്കറ്റിലിട്ടു നടന്നു. ഒരു യാചകന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയായി. അയാൾക്കതിൽ നിന്നും 100 ₹ നൽകി. വീണ്ടും നടന്നു. അടുത്ത യ...Read More

ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ... - WhatsApp joke

2:49:00 AM
ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും എഴുതാത്തവരെ ,അടുത്ത മാസം വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ അന്ന് എഴുത്തിനിരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവ...Read More
Powered by Blogger.